Vragen en klachten

Het Cals College probeert klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan er ondanks de inzet en positieve instelling van iedereen wel eens iets misgaan. Veelal gaan de vragen/ klachten over lessituaties, onderwijsresultaten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Het Cals College is een school met korte communicatielijnen. Dat betekent dat we problemen en/of vragen eerst zo snel mogelijk met de direct betrokkenen bespreken en in goed overleg naar een oplossing zoeken. In veruit de meeste gevallen is dat de docent of mentor. De ervaring leert dat de meeste vragen al op dit niveau zijn op te lossen.

Indien een leerling of een ouder vindt dat het probleem niet naar behoren is behandeld of een oplossing niet tot de gewenste resultaten leidt, kan een volgende stap worden gezet. Er kan dan contact worden opgenomen met de betreffende schoolleider van de leerling.

Wanneer de ouder dan nog van mening is dat de klacht niet goed is afgehandeld, kan hij of zij contact opnemen met de rector. Deze bepaalt vervolgens welke stappen genomen moeten worden om tot een voor beide partijen acceptabel resultaat te kunnen komen. Uiteindelijk kan worden gedacht aan de mogelijkheid van bemiddeling of overleg met het bestuur.

De verschillende stappen van de interne klachtenregeling:

  • Stap 1: U kunt mondelinge vragen over lessituaties, onderwijsresultaten en dergelijke met de docent/mentor bespreken.
  • Stap 2: Als dit geen oplossing brengt, kunt u (mondeling) contact opnemen met de schoolleider, of – in geval van persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie – met de zorgcoördinator of de vertrouwenspersoon.
  • Stap 3: Mocht dit eveneens niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de rector. In geval van persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie kan naar verdere interne of externe hulpverlening worden gezocht.
  • Stap 4: Wanneer bovenstaande niet tot een oplossing heeft geleid, dan is er nog de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de bestuurder. Een interne klachtencommissie wordt daarna samengesteld, die desgewenst onder leiding staat van een onafhankelijke externe voorzitter. Deze klachtencommissie hoort alle betrokkenen en komt tot een advies. Dit advies wordt schriftelijk medegedeeld en is niet bindend.

De afhandeling van een klacht vindt uiterlijk binnen zes weken na het in ontvangst nemen van de klacht plaats.

De rector rapporteert in ieder geval één keer per jaar aan het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad en de klachtencommissie over de ingediende klachten en de wijze van afhandeling. De bestuurder rapporteert in het jaarverslag over de klachten die bij het bestuur zijn binnengekomen.

Extern

Als klachten via hiervoor genoemde procedure niet voldoende behandeld (kunnen) worden, kunt u  zich wenden tot de externe klachtencommissie waarbij het Cals College is aangesloten. Dit is de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Het adres van deze landelijke commissie is:

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070-3861697

Vertrouwenspersonen

Aan de school zijn interne vertrouwenspersonen verbonden. Bij de interne vertrouwenspersonen kunt u informatie inwinnen over de eventueel te volgen klachtenprocedure. De keuze over de te volgen procedure ligt uiteraard bij de klager. Ook kan er contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteur.

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig fysiek of geestelijk geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid of extremisme informeert u de rector. De rector zal melding doen bij de vertrouwensinspecteur. U kunt ook zelf bellen met het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

Meer informatie

Voor vragen over onderwijs belt u met Postbus 51: 0800-8051 (gratis) of gaat u naar www.rijksoverheid.nl. U kunt ook bellen met 088-6050101, het informatie- en adviesnummer voor ouders met vragen over het onderwijs, zoals rechten en plichten of wet- en regelgeving. Het nummer is bereikbaar op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur. Of u kunt de website  de website www.oudersonderwijs.nl  raadplegen.

Ook kunt u contact opnemen met de Inspectie voor het onderwijs, www.onderwijsinspectie.nl.