Ziek melden en verzuim

In onderstaande tabel staat beschreven hoe je moet handelen bij verzuim van jouw kind. Verzuimmeldingen graag doorgeven door een mail te sturen naar verzuim.ng@cals.nl. Rechtstreeks telefoonnummer 030-6057085.

 OuderLeerling
Ziekte’s Morgens voor 8.30 uur ziekmelden via het mailadres verzuim.ng@cals.nl met de naam en klas van uw zoon/dochter of ziek melden via ouderaccount in Magister.
Let op: via de ouderapp van Magister is alleen ziek melden voor de hele dag mogelijk
Ziek worden op school
Ouder (klas 1 en 2) wordt gebeld voor toestemming en/of ophalen zieke leerling. Ouder (klas 3 t/m 6) bevestigt ziekmelding naar school via mail verzuim.ng@cals.nl bij thuiskomst van leerling.
* klas 1 meldt zich af bij CalsPlus (BR029): * klas 2 Meldt zich af bij verzuim (B0.22)
De verzuimmedewerker neemt contact op met ouders voor toestemming om naar huis te gaan.
* klas 3 t/m 6 meldt zich af en laat zelf ouders weten dat hij/zij naar huis gaat.
GenezenBetermelding op de dag wanneer de leerling weer naar school gaat via verzuim.ng@cals.nl met vermelding van: naam, klas, dagen en/of uren van afwezigheid.
Doktersbezoek, Begrafenis ed.
Om zo min mogelijk lessen te hoeven missen dient het bezoek aan huisarts, tandarts enzovoort zoveel mogelijk vóór of na de lessen plaats te vinden. Mist een leerling door een afspraak toch een les, dan dient vooraf een mail met de reden van verzuim naar verzuim.ng@cals.nl te worden gestuurd. Let op: Dit kan niet via Magister!
Te laatIs een leerling te laat met een goede reden, dan geeft u vooraf of de volgende dag de reden door via een e-mail naar verzuim.ng@cals.nl Leerling haalt te laat briefje bij verzuim. Om 08.30 uur bij de balie bij de zitkuil, later op de dag in B0.22. Leerling gaat daarna zo snel mogelijk naar de les.
Vanaf de tweede keer ongeoorloofd te laat zijn, moet er de volgende dag
een half uur worden ingehaald om 8.00 uur. of een half uur voor de eerste les van die dag.
Deze melding staat in je Magisteragenda.
Open dag,
meeloopdag,
selectiedag,
matching
Voor het bezoek aan een open dag mag de leerling maximaal twee keer per jaar verlof aanvragen, Tenzij de open dag ook in het weekend wordt gehouden, dan dient de leerling deze in het weekend te bezoeken. Mist een leerling door een open dag toch een lesdag, dan dient u vooraf een mail naar verzuim.ng@cals.nl te sturen.
Bijzonder verlofLesverzuim om een andere reden, bijvoorbeeld een bruiloft, dient u vooraf en tijdig schriftelijk of via een e-mail naar nieuwegein@cals.nl bij de rector aan te vragen.

Alle e-mail wordt in Magister verwerkt. Wij verwachten van ouders dat ze regelmatig in Magister kijken. Zo kunnen we aan beide kanten het verzuim onder controle houden.

Langdurig ziek

Is jouw kind langdurig ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de mentor. Hij of zij zal overleggen met de schoolleider over wat de leerling aankan, wat een realistisch doel is voor het lopende schooljaar en hoe de school jouw kind en jou daarbij kan helpen.

Ongeoorloofd lesverzuim

Als een leerling zonder reden of zonder toestemming niet bij de lessen aanwezig is, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. In dat geval brengen we de ouders op de hoogte en moet de leerling de verzuimde tijd dubbel inhalen. Bij herhaling worden de ouders door de schoolleider op school uitgenodigd en volgen er zo nodig in overleg met leerplicht passende maatregelen.

Leerplicht

Als school horen wij volgens de leerplichtwet de afwezigheid van leerlingen goed bij te houden en zijn we verplicht om melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Als een leerling op drie achtereenvolgende dagen afwezig is of gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste van de lestijd verzuimt, moeten we dit bij de leerplichtambtenaar melden.

De leerplichtambtenaar biedt hulp aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen bij zorgwekkend school- verzuim. Het uitgangspunt is preventie, maar de leerplichtambtenaar heeft ook de mogelijkheid om bij ongeoorloofd schoolverzuim een proces-verbaal op te maken. Ouders zijn samen met hun kinderen verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

De leerplichtambtenaar is regelmatig op school aanwezig en voert ook preventieve gesprekken met de leerlingen.

Afmelding van leerlingen

Gaat jouw kind van het Cals College af? Meld jouw kind dan schriftelijk vóór 1 juli af bij de schoolleiding. Zonder een schriftelijke afmelding beschouwen wij de leerling als ingeschreven voor het volgend schooljaar.

Extra vakantie

Plan vakanties in de schoolvakanties van jouw kind. Extra verlof mogen wij namelijk niet geven, behalve in bijzondere gevallen. In die gevallen verzoek je de rector schriftelijk om extra vrije dagen voor jouw kind. Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van overmacht en wij vragen daarbij om een werkgeversverklaring. Lees goed de uitzonderingsregels voordat je een verzoek doet.

Vakantie buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk vanwege het beroep van (één van) de ouders, zoals in de agrarische sector of in de horeca. In dat geval mag de rector éénmaal per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, een leerling extra vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Dit mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar. Een roosterprobleem van de werkgever is geen reden om extra vakantie toe te staan.

Kun je vanwege ziekte niet op tijd terug zijn na de vakantie? Dan is het belangrijk een doktersverklaring uit het buitenland mee te nemen. In de verklaring moeten de duur, aard en ernst van de ziekte staan.

Meerderjarigen

In 1988 is de meerderjarigheidsgrens verlaagd naar 18 jaar. Dit houdt in dat 18-jarigen vanaf dat moment in juridische zin handelingsbekwaam zijn.

In zijn algemeenheid volgt de school ten aanzien van meerderjarigen dezelfde handelwijze als bij andere leerlingen, tenzij de meerderjarige expliciet aan de school te kennen geeft, dat dit niet meer op prijs gesteld wordt.