Jaarkringen

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In jaarkringen zitten de ouders uit verschillende leerjaren om te praten over zaken die in dat leerjaar van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR).

De jaarkringen

Er zijn vijf jaarkringen:

  • Jaarkring klas 1
  • Jaarkring klas 2
  • Jaarkring klas 3 en 4 vwo
  • Jaarkring klas 3, 4 en 5 havo
  • Jaarkring klas 5 en 6 vwo

De jaarkringen komen vijf keer per jaar bij elkaar. Er zijn drie avonden over de specifieke jaarlaag. Die gaan over zaken die in de weken voor de bijeenkomst hebben gespeeld, zoals activiteitendagen, gebeurtenissen tijdens de lessen en roosterzaken. Maar het kan ook gaan over zaken als de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs, reisweken en kampen en het mentoraat in een jaarlaag. De schoolleider van het leerjaar is aanwezig voor overleg en informatie. Jaarkringen functioneren daarmee ook als klankbordgroep voor de schoolleiding.

Daarnaast zijn er vanuit de jaarkringen twee avonden met een schoolbreed thema, bijvoorbeeld over de onderwijskundige speerpunten van de school. Op deze avonden worden de jaarkringen samengevoegd. Ook ouders van buiten de jaarkringen zijn dan welkom (voor zover het aantal plekken dat toelaat). Ouders en schoolleiding bereiden deze thema-avonden samen voor.

Als ouder kunt u aangeven zitting te willen nemen in de jaarkring van het leerjaar van uw kind. Dat is een goede manier om nauw betrokken te zijn bij de school en mee te praten over het beleid. U komt ook in contact met andere ouders die op deze manier betrokken zijn bij de school. Heeft u interesse, stuurt u dan een mail naar nieuwegein@cals.nl en geef in de mail aan om welke jaarkring het gaat.