Vragen en klachten

Het Cals College probeert klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan er ondanks de inzet en positieve instelling van iedereen wel eens iets misgaan. Veelal gaan de vragen/klachten over lessituaties, onderwijsresultaten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Het Cals College is een school met korte communicatielijnen. Daarom past het in de aanpak om problemen en/of vragen eerst zo snel mogelijk met de direct betrokkenen te bespreken en in goed overleg naar een oplossing te zoeken. In veruit de meeste gevallen is dat de docent of mentor. De ervaring leert dat de meeste problemen al op dit niveau zijn op te lossen.

Indien een leerling of een ouder vindt dat het probleem niet naar behoren is behandeld of een oplossing niet tot de gewenste resultaten leidt, kan een volgende stap worden gezet. Er kan dan contact worden opgenomen met de betreffende schoolleider van de leerling.

Wanneer de ouder van mening is dat ook op deze wijze de klacht niet goed is afgehandeld kan hij of zij contact opnemen met de rector. Deze bepaalt vervolgens welke stappen genomen moeten worden om tot een voor beide partijen acceptabel resultaat te kunnen komen. Daarbij kan worden gedacht aan de mogelijkheid van bemiddeling of overleg met het bestuur.

De verschillende stappen van de interne klachtenregeling:

  • Stap 1: U kunt mondelinge vragen over lessituaties, onderwijsresultaten en dergelijke met de docent/mentor bespreken.
  • Stap 2: Als dit geen oplossing brengt, kunt u (mondeling) contact opnemen met de schoolleider, of – in geval van persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie – met de zorgcoördinator of de vertrouwenspersoon.
  • Stap 3: Mocht dit eveneens niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de rector. In geval van persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie kan naar verdere interne of externe hulpverlening worden gezocht.
  • Stap 4: Wanneer bovenstaande niet tot een oplossing heeft geleid, dan is er nog de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de bestuurder. Een interne klachtencommissie wordt daarna samengesteld, die desgewenst onder leiding staat van een onafhankelijke externe voorzitter. Deze klachtencommissie hoort alle betrokkenen en komt tot een advies. Dit advies wordt schriftelijk medegedeeld en is niet bindend.

De afhandeling van een klacht vindt uiterlijk binnen zes weken na het in ontvangst nemen van de klacht plaats.

Extern

Als klachten via hiervoor genoemde procedure niet voldoende behandeld ( kunnen) worden is er ook een mogelijkheid om zich te wenden tot de externe klachtencommissie waarbij het Cals College is aangesloten. Dit is de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Het adres van deze landelijke commissie is:

Postbus 82324,
2508 EH Den Haag,
tel. 070-3861697.

De rector rapporteert in ieder geval één keer per jaar aan het bevoegd gezag, de medezeggenschapsraad en de klachtencommissie over de ingediende klachten en de wijze van afhandeling.

Vertrouwenspersonen

Aan de school zijn drie interne vertrouwenspersonen verbonden. Zij kunnen optreden als contactpersoon naar een externe vertrouwenspersoon. Bij de interne vertrouwenspersonen kunt u informatie inwinnen over de eventueel te volgen klachtenprocedure. De keuze over de te volgen procedure ligt uiteraard bij de klager. Ook kan er contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteur.

De interne vertrouwenspersonen zijn:

Meer informatie

Voor vragen over onderwijs belt u met Postbus 51: 0800-8051 (gratis) of gaat u naar www.rijksoverheid.nl. U kunt ook bellen met 088-6050101, het informatie- en adviesnummer voor ouders met vragen over het onderwijs, zoals rechten en plichten of wet- en regelgeving. Het nummer is bereikbaar op schooldagen tussen 10:00 en 15:00 uur. Of u kunt de website www.oudersonderwijs.nl raadplegen.

Ook kunt u contact opnemen met de Inspectie voor het onderwijs, www.onderwijsinspectie.nl.

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig fysiek of geestelijk geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid of extremisme belt u het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).