Aanwezigheid

Het Cals College let scherp op verzuim. Op die manier willen we voorkomen dat kinderen leerachterstanden oplopen of vroegtijdig met hun opleiding stoppen. De controle helpt ons ook om vast te stellen of iedereen veilig van huis naar school is gekomen.

De verzuimmelding kan telefonisch 0303-6057085 en/of bij voorkeur via mail (verzuim.ng@cals.nl) worden doorgegeven. Via de Magister ouderapp kunnen er uitsluitend ziekmeldingen worden gedaan. Andere verzuimmeldingen of enkele uren ziek, graag via de verzuimmail melden.

Alle e-mail wordt in Magister verwerkt. Wij verwachten van ouders dat ze regelmatig in Magister kijken. Zo kunnen we aan beide kanten het verzuim onder controle houden.

Wilt u telefonisch contact, dan kan dit via het rechtstreekse nummer van de afdeling Verzuim: 030 – 605 7085.

In onderstaand schema vindt u een samenvatting van wat u moet doen bij verzuim van uw kind.

 OuderLeerling
Ziekte’s Morgens voor 8.30 uur een ziekmeldingsmail sturen naar verzuim.ng@cals.nl met de naam en klas van uw zoon/dochter of ziek melden via ouderaccount in Magister.
Ziek worden op school
Ouder (klas 1 en 2) wordt gebeld voor toestemming en/of ophalen zieke leerling. Ouder (klas 3 t/m 6) bevestigt ziekmelding naar school via mail verzuim.ng@cals.nl bij thuiskomst van leerling.
Meldt zich af bij verzuim (B0.22)
* Klas 1 en 2: De verzuimmedewerker neemt contact op met ouders voor toestemming om naar huis te gaan.
* Klas 3 t/m 6 meldt zich af en laat ouders weten dat hij/zij naar huis gaat.
GenezenBetermelding op de dag wanneer de leerling weer naar school gaat via verzuim.ng@cals.nl met vermelding van: naam, klas, dagen en/of uren van afwezigheid.
Doktersbezoek, Begrafenis ed.
Om zo min mogelijk lessen te hoeven missen dient het bezoek aan huisarts, tandarts enzovoort zoveel mogelijk vóór of na de lessen plaats te vinden. Mist een leerling door een afspraak toch een les, dan dient vooraf een mail naar verzuim.ng@cals.nl te worden gestuurd. Let op: Dit kan niet via Magister!
Te laatIs een leerling te laat met een goede reden, dan geeft u vooraf of de volgende dag de reden door via de mail verzuim.ng@cals.nl Te laat briefje halen bij balie/verzuim B0.22
Vanaf de tweede keer ongeoorloofd te laat, moet er een half uur worden ingehaald. Deze afspraak maak je met verzuim
Bijzonder verlofLesverzuim om een andere reden, bijvoorbeeld een bruiloft dient vooraf en tijdig schriftelijk of via de mail nieuwegein@cals.nl bij de rector te worden aangevraagd.
Open dag,
meeloopdag,
selectiedag,
matching
Vor het bezoek aan een open dag mag de leerling maximaal 2 keer per jaar verlof aanvragen, Tenzij de open dag ook in het weekend wordt gehouden dan dient de leerling deze in het weekend te bezoeken. Mist een leerling door een open dag toch een lesdag, dan dient vooraf een mail naar verzuim.ng@cals.nl te worden gestuurd.

Langdurige ziek

Is uw kind langdurig ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de mentor. Hij of zij zal overleggen met de schoolleider over wat de leerling aankan, wat een realistisch doel is voor het lopende schooljaar en hoe de school uw kind en u daarbij kan helpen.

Ongeoorloofd lesverzuim

Als een leerling zonder reden of zonder toestemming niet bij de lessen aanwezig is, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. In dat geval brengen we de ouders op de hoogte en moet de leerling de verzuimde tijd dubbel inhalen. Bij herhaling worden de ouders door de schoolleider op school uitgenodigd en volgen zonodig in overleg met leerplicht passende maatregelen.

Leerplicht

Als school horen wij volgens de leerplichtwet de afwezigheid van leerlingen goed bij te houden en zijn we verplicht om melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Als een leerling op drie achtereenvolgende dagen afwezig is of gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste van de lestijd verzuimt, moeten we dit bij de leerplichtambtenaar melden.

De leerplichtambtenaar biedt hulp aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen bij zorgwekkend schoolverzuim. Het uitgangspunt is preventie, maar de leerplichtambtenaar heeft ook de mogelijkheid om bij ongeoorloofd schoolverzuim een proces-verbaal op te maken. Ouders zijn samen met hun kinderen verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

De leerplichtambtenaar is regelmatig op school aanwezig en voert ook preventieve gesprekken met de leerlingen.

Afmelding van leerlingen

Gaat uw kind van het Cals College af, meld uw kind dan schriftelijk vóór 1 juli af bij de schoolleiding. Anders beschouwen wij de leerling als ingeschreven voor het volgend schooljaar.

Extra vakantie

Plan uw vakanties in de schoolvakanties van uw kind. Extra verlof mogen wij namelijk niet geven, behalve in bijzondere gevallen. In die gevallen schrijft u de rector een brief met het verzoek uw kind extra vrije dagen te geven. Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van overmacht en u voegt een werkgeversverklaring toe aan de brief. Kijkt u goed wat de uitzonderingsregels zijn voor u een verzoek doet.

Vakantie buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk vanwege het beroep van (een van) de ouders, zoals in de agrarische sector of in de horeca. In dat geval mag de rector eenmaal per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, uw kind(eren) vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden. Dit mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar. Een roosterprobleem van de werkgever is geen reden om extra vakantie toe te staan.

Kunt u door ziekte niet op tijd terug zijn na de vakantie, dan is het belangrijk een doktersverklaring uit het buitenland mee te nemen. In de verklaring moeten de duur, aard en ernst van de ziekte staan.