Zorgarrangementen en CalsPlus

Zorgarrangementen

Het Cals College Nieuwegein is een school voor (t)havo, (t)atheneum en (t)gymnasium. Leerlingen zouden hun diploma binnen de normaal hiervoor staande tijd en met de ondersteuning die de school kan bieden, moeten kunnen halen. Onze extra ondersteuning is altijd van beperkte duur en zetten we alleen in als dat nodig is om ons onderwijs goed te kunnen volgen. Bovendien moet de ondersteuning verbetering opleveren. Na deze extra ondersteuning wordt de leerling weer in staat geacht het diploma binnen de gestelde tijd te halen zonder verdere hulp.

Voor leerlingen die ondersteuning vanuit CalsPlus krijgen, stelt de school een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Hierin benoemen we kwaliteiten van een leerling en eventuele belemmerende factoren. We bekijken wat de situatie van de leerling nu is, wat het doel is, hoe we denken dat doel te bereiken en met behulp van welke middelen.

Soms blijkt pas na de plaatsing dat een leerling een door de school niet te verhelpen achterstand of stoornis heeft. Het goed volgen van ons onderwijs kan dan onmogelijk zijn voor deze leerling. Ons uitgangspunt is dan dat op basis van een nader onderzoek leerlingen worden herplaatst naar een andere onderwijsvorm.

CalsPlus

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen extra zorg krijgen bij CalsPlus, met als doel hun onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit zijn leerlingen met bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een beperking. Allereerst vindt een intakegesprek plaats met de leerling, de ouders, de mentor, de begeleider en de orthopedagoog van CalsPlus plaats.

In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de hulpvraag en begeleiding van de leerling. Na twaalf weken is er een evaluatiegesprek. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, mevrouw N. Groen, n.groen@cals.nl.