Zorgarrangementen en CalsPlus

Zorgarrangementen

Het Cals College Nieuwegein is een school voor (t)havo, (t)atheneum en (t)gymnasium. Leerlingen zouden hun diploma binnen de normaal hiervoor staande tijd en met de ondersteuning die de school kan bieden, moeten kunnen halen. Onze extra ondersteuning is altijd van beperkte duur en zetten we alleen in als dat nodig is om ons onderwijs goed te kunnen volgen. Bovendien moet de ondersteuning verbetering opleveren. Na deze extra ondersteuning wordt de leerling weer in staat geacht het diploma binnen de gestelde tijd te halen zonder verdere hulp.

Voor leerlingen die ondersteuning vanuit CalsPlus krijgen, stelt de school een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Hierin benoemen we kwaliteiten van een leerling en eventuele belemmerende factoren. We bekijken wat de situatie van de leerling nu is, wat het doel is, hoe we denken dat doel te bereiken en met behulp van welke middelen.

In sommige gevallen overstijgt de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van de leerling het onderwijsproces en de ondersteuning van CalsPlus. Hierbij zijn een aantal criteria van belang: leerbaarheid, kindproblematiek en hardnekkigheid daarvan, kindbelang, verzuim, veiligheid, reeds ingezette middelen en de mate van succes hiervan. Deze criteria worden besproken en geëvalueerd met de betrokkenen rondom de leerling om te bepalen of het regulier onderwijs de juiste plaats is.

CalsPlus

Het Cals College Nieuwegein is een school voor (tweetalig) havo, (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium. Leerlingen zouden hun diploma binnen de normaal hiervoor staande tijd en met de ondersteuning die de school kan bieden, moeten kunnen halen. Onze extra ondersteuning is altijd van beperkte duur en zetten we alleen in als dat nodig is om ons onderwijs goed te kunnen volgen. Bovendien moet de ondersteuning verbetering opleveren. Na deze extra ondersteuning wordt de leerling weer in staat geacht het diploma binnen de gestelde tijd te halen zonder verdere hulp.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen extra ondersteuning krijgen bij CalsPlus, met als doel hun onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit zijn leerlingen met bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een beperking. Allereerst vindt een intakegesprek plaats met de leerling, de ouders, de mentor, de leerlingbegeleider/ orthopedagoog van CalsPlus. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de hulpvraag en begeleiding van de leerling. Na twaalf weken is er een evaluatiegesprek.

Voor leerlingen die ondersteuning vanuit CalsPlus krijgen, stelt de school een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) op. Hierin benoemen we kwaliteiten van een leerling en eventuele belemmerende factoren. We bekijken wat de situatie van de leerling nu is, wat het doel is, hoe we denken dat doel te bereiken en met behulp van welke middelen.

Soms blijkt pas na de plaatsing dat een leerling een door de school niet te verhelpen achterstand of stoornis heeft waardoor het goed volgen van ons onderwijs niet mogelijk is. Ons uitgangspunt is dan dat op basis van een nader onderzoek leerlingen worden herplaatst naar een andere onderwijsvorm. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, mw. N. Groen, n.groen@cals.nl.