Kom je ook naar de open dag op 25 januari?

Extra ondersteuning

Leerlingbegeleiders

Kan een mentor een leerling niet goed helpen, dan kunnen we in overleg met de zorgcoördinator mevr. Groen een leerlingbegeleider inschakelen. Leerlingbegeleiders hebben de nodige ervaring in het helpen bij problemen op sociaalemotioneel gebied en problemen op het gebied van planning en structuur

Intern Zorg Overleg (IZO)

Als problemen van leerlingen (zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied) niet door de mentor kunnen worden opgelost, wordt het interne zorgteam ingeschakeld door de schoolleider. Het interne zorgoverleg vindt iedere week plaats, en hieraan nemen de zorgcoördinator, leden van het zorgteam, eenmaal per drie weken Geynwijs op School en op uitnodiging de jeugdarts en/of leerplichtambtenaar deel. Het kan gaan om advies voor individuele ondersteuning van de leerling of om ondersteuning van de docenten en mentoren in hun begeleiding van een leerling. Daarnaast vindt er iedere twee weken een bespreking tussen de zorgcoördinator en de schoolleiders plaats. Doelen van het IZO zijn:

  • ingebrachte leerlingen bespreken, zorg op maat aanbieden en blijven volgen
  • alert blijven op risicoleerlingen van de interne zorglijst
  • indien nodig voorbereiden Groot Overleg

Groot Overleg

Bij ingewikkelde situaties waarbij ook externe partijen betrokken zijn, wordt indien nodig een groot overleg met alle betrokkenen gepland om tot afstemming en duidelijke afspraken te komen.

Geynwijs op school

School en ouders staan samen voor de opvoeding van de leerlingen. Geynwijs op School kan een brug zijn tussen school en thuis. Als mentoren, leerlingbegeleiders, schoolleiders en/of ouders vragen of zorgen hebben over een leerling, die niet zozeer op het schoolse, als wel op het privé-vlak liggen, maar die de ontwikkeling op school wel beïnvloeden, dan kan de situatie besproken worden op het IZO. Geynwijs maakt onderdeel uit van het IZO. De geboden hulp kan bestaan uit een gesprek op school en/of thuis, ondersteuning aan leerling en/of ouders of het begeleiden naar een andere passende vorm van hulpverlening.

Voor onze school is mw. H. Koole, sociaal professional bij Geynwijs als vast contactpersoon aan onze school verbonden. Voor een afspraak kunnen leerlingen aangemeld worden bij de zorgcoördinator, mevr. N. Groen. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de zorgcoördinator door een e-mail te sturen naar n.groen@cals.nl.

Vertrouwenspersoon

Als leerlingen problemen of een klacht hebben die gaat over zich niet veilig voelen, pesten, geweld, agressie en/of intimidatie, dan kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersonen, dhr. J. Mans (j.mans@cals.nl) en mw. N. Groen (n.groen@cals.nl) Zij geven advies en kan de leerlingen doorverwijzen naar één van onze leerlingbegeleiders.  Voor officiële klachten is er een klachtenregeling.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Per 1 januari 2019 is het Besluit verplichte meldcode veranderd. Het wordt de professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Om te bepalen of daar sprake van is gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen. In stap 5 worden twee beslissingen genomen: het besluit of de melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens het besluit of het zelf bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school als de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht

Elk kind groeit flink tijdens z’n middelbare schooltijd. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD wil graag samen met de leerkrachten dit groeiproces, de gezondheid en de ontwikkeling van onze leerlingen begeleiden.

In de 2e en 4e klas wordt leerlingen gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen over hun gezondheid en leefstijl. Daarna volgt een gesprek op school tussen de jongere en de jeugdverpleegkundige. Leerlingen en ouders ontvangen vooraf bericht over de werkwijze. Het gesprek kan over allerlei onderwerpen gaan, zoals zelfbeeld, vrienden, middelengebruik of gewicht. De verpleegkundige luistert en geeft waar nodig advies. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, overlegt de verpleegkundige met ouders en/of school, mits daar toestemming voor is. De jeugdverpleegkundige werkt samen met de jeugdarts, die betrokken kan worden als er sprake is van ziekteverzuim, zorgen
over de psychosociale ontwikkeling, vragen over groei en andere medische vragen. De jeugdarts neemt, indien nodig, deel aan het IZO en MDO. Er is altijd een extra gesprek mogelijk met de jeugdarts/jeugdverpleegkundige.
Leerlingen kunnen ook chatten met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts via www.JouwGGD.nl. Dit is een landelijke website met veel informatie voor jongeren.

Voor meer informatie over de onderzoeken kunt u terecht op: www.ggdru.nl/jouwggdklas2 en www.ggdru.nl/jouwggdklas4.
Vanuit de GGD regio Utrecht zijn betrokken bij de school: Jeugdarts: mevr. A Lukkes email: alukkes@ggdru.nl
Jeugdverpleegkundige: mevr. S. Steur email: ssteur@ggdru.nl

Hoofdkantoor: GGD regio Utrecht, De Dreef 5, Postbus 51, 3700 AB Zeist, 030-6086086, www.ggdru.nl