Extra ondersteuning

Leerlingbegeleiders

Soms kan een mentor een leerling niet goed helpen, dan kan de mentor dit aangeven bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator bespreekt met de mentor de hulpvraag van de leerling en inventariseert of de ondersteuning van een leerlingbegeleider passend is. Leerlingbegeleiders hebben de nodige ervaring in het helpen bij problemen op sociaal-emotioneel gebied en problemen op het gebied van planning en structuur.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Als problemen van leerlingen (zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied) niet door de mentor kunnen worden opgelost, wordt het interne zorgteam ingeschakeld door de schoolleider. Het interne zorgoverleg vindt iedere week plaats. Hieraan nemen de ondersteuningscoördinator, leden van het ondersteuningsteam en op uitnodiging van Geynwijs op School, de jeugdarts en/of leerplichtambtenaar deel. Het kan gaan om advies voor individuele ondersteuning van de leerling of om ondersteuning van de docenten en mentoren in hun begeleiding van een leerling. Daarnaast vindt er iedere twee weken een bespreking tussen de ondersteuningscoördinator en de schoolleiders plaatsen een bespreking tussen de ondersteuningscoördinator en de coördinator van STERK.

Doelen van het SOT zijn:

  • ingebrachte leerlingen bespreken, zorg op maat aanbieden en blijven volgen,
  • alert blijven op risicoleerlingen van de interne zorglijst,
  • indien nodig, voorbereiden Groot Overleg / Multi Disciplinair Overleg (MDO).

Groot Overleg/MDD

Bij ingewikkelde situaties, waarbij ook externe partijen betrokken zijn, wordt indien nodig een groot overleg met alle betrokkenen gepland om tot afstemming en duidelijke afspraken te komen.

Geynwijs op school

School en ouders staan samen voor de opvoeding van de leerlingen. Geynwijs op School kan een brug zijn tussen school en thuis. Als mentoren, leerlingbegeleiders, schoolleiders en/of ouders vragen of zorgen hebben over een leerling, die niet zozeer op het schoolse, als wel op het privévlak liggen, en die de ontwikkeling op school beïnvloeden, dan kunnen we deze hulpvraag bespreken tijdens het IZO. De geboden hulp kan bestaan uit een gesprek op school en/of thuis, ondersteuning aan leerling en/of ouders of het begeleiden naar een andere passende vorm van hulpverlening. Indien een leerling niet woonachtig is in Nieuwegein, kan de sociaal professional bij Geynwijs ouders in contact brengen met het sociaal team van de gemeente waarin ze woonachtig zijn.

Voor onze school is mw. N. Dijkstra, sociaal professional bij Geynwijs als vast contactpersoon aan onze school verbonden. Voor een afspraak kunnen leerlingen aangemeld worden bij de zorgcoördinator, mw. N. Groen, te bereiken via email: n.groen@cals.nl.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen kunnen problemen of klachten ervaren die te maken hebben met zich niet veilig voelen, pesten, geweld, agressie en/of intimidatie. Zij kunnen hiermee terecht bij de vertrouwenspersonen, mevr. E. Kueppers (e.keuppers@cals.nl), mw. N. Groen (n.groen@cals.nl) en dhr. J. Mans (j.mans@cals.nl). Zij geven advies en kan de leerlingen doorverwijzen naar één van onze leerlingbegeleiders, Geynwijs of advies geven met betrekking tot vervolgstappen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals, zoals huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen, goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Per 1 januari 2019 is het ‘Besluit verplichte meldcode’ veranderd. Het is de professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen. In stap vijf worden twee beslissingen genomen: het besluit of de melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens het besluit of het zelf bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school als de betrokkenen (ouders) behoort. Meer informatie leest u op de website van rijksoverheid.

Jeugdgezondheidszorg GGD regio Utrecht

Aan iedere middelbare school zijn een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts van de GGD verbonden. Leerlingen, ouders en docenten kunnen bij hen terecht met vragen over het welzijn en de gezondheid van jongeren.

In de tweede en vierde klas vragen we leerlingen een digitale vragenlijst in te vullen over hun gezondheid en leefstijl. Daarna volgt een gesprek op school tussen de jongere en de jeugdverpleegkundige. Leerlingen en ouders ontvangen vooraf bericht over de werkwijze. Het gesprek kan over allerlei onderwerpen gaan, zoals zelfbeeld, vrienden, middelengebruik of gewicht. De verpleegkundige luistert en geeft waar nodig advies. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, overlegt de verpleegkundige met ouders en/of school, mits daar toestemming voor is.

De jeugdverpleegkundige werkt samen met de jeugdarts, die betrokken kan worden als er sprake is van ziekteverzuim, zorgen over de psychosociale ontwikkeling, vragen over groei en andere medische vragen. De jeugdarts neemt, indien nodig, deel aan het IZO en MDO. Er is altijd een extra gesprek mogelijk met de jeugdarts/ jeugdverpleegkundige. Leerlingen kunnen ook chatten met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts via de website van GGD. Dit is een landelijke website met veel informatie voor jongeren.

Vanuit de GGD regio Utrecht zijn onderstaande contactpersonen betrokken bij de school: