Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie of dyscalculie kan uw kind flink in de weg zitten. Daarom willen we graag onze dyslectische en dyscalculische leerlingen begeleiden en ondersteunen. Aan het begin van de brugklas screenen we alle leerlingen op spelling- en/of leesproblemen en op rekenproblemen. Als we problemen constateren, bieden we begeleiding in kleine groepjes aan. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring komen altijd in aanmerking voor deze begeleiding. De mogelijkheid bestaat dat we een leerling doorverwijzen naar een extern bureau voor verder onderzoek. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Dyslectische leerlingen in klas 2 en hoger kunnen ook gebruikmaken van de aanwezige begeleiders. Zij kunnen op eigen verzoek of op uitnodiging van de docenten remedial teaching hun vragen stellen of problemen bespreken.

Het Cals College heeft een uitgebreide brochure over de mogelijkheden bij dyslexie, lees deze hier.

Of, luister naar de brochure:

Het Cals College heeft een uitgebreide brochure over de mogelijkheden bij dyscalculie, lees deze hier.

De dyslexiecoach is mw. H. de Jonge, h.de.jonge@cals.nl. Je kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn over auditieve ondersteuning, zoals luisterboeken en het gebruik van apps en Kurzweil.

Testmogelijkheden

Leerlingen van onze school met dyslexie-, dyscalculieproblemen of leer- en gedragsproblematiek kunnen, na overleg met hun ouders, extern getest worden. Als de leerling op advies van de zorgcoördinator wordt getest, kan de schoolbijdrage 50% van de door ouders betaalde kosten aan het testinstituut zijn. De maximale schoolbijdrage is €150, waarbij de school ervan uitgaat, dat zij het testrapport mag inzien. Meer informatie kun je krijgen bij zorgcoördinator mw. N. Groen via n.groen@cals.nl.