Jaarverslag 2021

Ook 2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de weerslag van de coronapandemie op ons onderwijs. Helaas werden we weer geconfronteerd met een lockdown en met weken waarin we, vanwege de besmettingen, hybride of online lesgaven. Dit tweede coronajaar liet enerzijds wederom de veerkracht zien van onze leerlingen, docenten en medewerkers, maar anderzijds zagen we het ziekteverzuim (onder leerlingen) stijgen. De mentale vermoeidheid nam toe. Juist ook leerlingen gaven aan het sociaal-emotioneel zwaar te hebben.

2021 in een notendop

NPO

We besteden een groot deel van de middelen uit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) aan het verbeteren van de sociaal-emotionele gesteldheid van onze leerlingen. We hebben daarbij extra aandacht voor de leerlingen die zonder acute begeleiding vast dreigen te lopen.
Vanuit beide vestigingen hebben we daartoe het project STERK opgezet. Hier sluiten ook andere scholen uit de regio bij aan.

IJsselstein: profilering

Het Cals College IJsselstein heeft in 2021 een start gemaakt met haar profilering als school waar theorie en praktijk op alle niveaus, van basis tot atheneum, samenkomen. Vanaf schooljaar 2022-2023 krijgen de nieuwe brugklasleerlingen niet alleen theorievakken, maar maken ze daarnaast kennis met de praktijk in drie leerroutes. Door deze indeling in gemengde klassen en het aanbieden van uniek (praktijkgericht) onderwijs bieden we alle leerlingen kansen en mogelijkheden.

Fusie

In 2021 is een verkenning uitgevoerd over een mogelijke samenwerking tussen de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein, IJsselstein en omstreken (het Cals College) en Stichting Open Oecumenisch Voortgezet Onderwijs Houten (SOOSVOH).

Uit de verkenning kwam naar voren dat een bestuurlijk-juridische fusie de meest geëigende vorm van samenwerking voor de toekomst is. In januari 2022 hebben de beide besturen de intentie uitgesproken op 1 januari 2023 bestuurlijk juridisch te willen fuseren. Het onderzoek naar de invulling daarvan is in volle gang.

Gabriëlle Leijh
Bestuurder Cals College

Nieuwegein: formatief evalueren en leerlingambassadeurs

Cals College Nieuwegein heeft in 2021, binnen de beperkingen van corona, het formatief evalueren verder doorontwikkeld.

Daarnaast zijn vanaf 2021 binnen Nieuwegein de leerlingambassadeurs actief. Ze zijn het aanspreekpunt voor docenten en schoolleiders wanneer zij het perspectief van de leerlingen willen gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Dat dit initiatief tot de verbeelding spreekt, bleek ook uit het bezoek van de minister voor onderwijs, Dennis Wiersma, in het voorjaar 2022.

Financiële positie

Het Cals College heeft al een aantal jaren een stabiele financiële positie. Dat maakte het ook dit jaar mogelijk kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen te accommoderen. Cals College heeft er in 2020 voor gekozen om actief aan de slag te gaan met een ‘in control framework©’. De eerste stap was het vaststellen van een normenkader, aan de hand waarvan concreet wordt gemaakt wanneer Cals College in control is. In 2021 heeft de accountant voor de eerste keer een toetsing uitgevoerd op alle aspecten uit dit normenkader. Dit houdt in dat er getoetst is of de intern geldende procedures zijn nageleefd en wat de kwaliteit van de uitvoering bij Cals College is. De conclusie was het Cals College op alle onderdelen van het ‘in control framework©’ in voldoende mate ‘in control’ is.

Kernwaarden

Onderwijs in cijfers

Personeel

Financiën en jaarrekening

Toekomst: fusie

Kernwaarden

Beide vestigingen hebben de ruimte om op eigen wijze invulling te geven aan deze waarden.

Waardenkompas IJsselstein

Ons waardenkompas is ons houvast om te bepalen of iets wel of niet bij ons past. Alles wat wij willen doen, bedenken, bespreken of uitvoeren leggen wij voortaan langs ons eigen merkwaardenkompas om te toetsen of dat wel passend is bij wie wij zijn.

Waarden Nieuwegein

Bij het Cals College Nieuwegein zijn onze
waarden als volgt vertaald:

  • We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden. Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.
  • We voelen ons verbonden met elkaar. Zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk.
  • Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar.
  • We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.
  • We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten.
  • We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee.
  • Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren.

Personeel

Op 31 december zijn er 426 medewerkers in dienst bij het Cals College.
Ook in 2021 hebben we alle vacatures kunnen vullen. Wel zien we dat dit bij bepaalde vakken steeds lastiger gaat. Op verschillende fronten werken we aan het lerarentekort.

We werken vanuit de
kracht van verbinding

In- en uitstroom

In de cijfers van de instroom en uitstoom is te merken dat in IJsselstein sprake is van een krimpsituatie.

Verdeling personeel

Verzuim

Het verzuimpercentage is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Ondanks de lastige omstandigheden waaronder soms gewerkt moest worden in verband met corona zorgden de mogelijkheden van online werken ervoor dat het ziekteverzuim beperkt bleef.

Financiën en jaarrekening

Het Cals College wil kwalitatief goed onderwijs leveren, waarbij ook de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Daarvoor is een gezonde financiële positie noodzakelijk.

We hanteren hierbij de normering van de onderwijsinspectie. Ook in 2021 zit het Cals College over de hele linie ruim boven deze kengetallen. Daarnaast zoeken we naar een goede verhouding tussen flexibele en vaste kosten.

Leerlingaantallen

IJsselstein938
Nieuwegein2.210
Totaal3.148

Formatieomvang/ratio’s

Aantal FTE OP per 31-12 IJsselstein84,29
Aantal FTE OP per 31-12 Nieuwegein136,61
Leerling-leraar ratio IJsselstein11,13
Leerling-leraar ratio Nieuwegein16,18
Aantal medewerkers per 31-12432
FTE's per 31-12321

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wijs accountants is getekend op 15 juni 2022.

Staat van baten & lasten*

BATEN
Rijksbijdragen32.981
Overige baten921
33.902
LASTEN
Personeelslasten28.036
Afschrijvingen1.434
Huisvestingslasten1.457
Overige lasten2.634
33.561
SALDO BATEN/LASTEN341
Saldo financiële baten en lasten-29
312

bedragen * € 1.000

Toekomst: fusie

Het Cals College en SOOSVOH hebben beiden te maken met krimp van de leerlingenaantallen, vooral aan de oostelijke en westelijke randen van de regio. Door een fusie kunnen vanuit de grondslagen en waarden van beide stichtingen beter samenhangende, regionale keuzes voor het onderwijs worden gemaakt. Hierdoor kunnen leerlingen in de regio blijven kiezen voor kwalitatief, vernieuwend en pedagogisch verantwoord onderwijs op ieder gewenst niveau en voor (bijna) iedere richting of profiel. Dit vanuit de herkenbare grondslagen en waarden die ook na de fusie uitgangspunt zullen blijven.

Met en door een bestuurlijk-juridische fusie willen we verder:

  • Kwalitatief goede medewerkers kunnen blijven aantrekken en die medewerkers een aantrekkelijk ontwikkel- en loopbaanperspectief bieden.
  • De onderwijsondersteuning op een nog professioneler en slagvaardiger niveau brengen.
  • De bestuurskracht laten toenemen en daarmee de positie in de regio versterken.

De scholen blijven ook na de fusie als eigen entiteit bestaan.