Vertrouwenspersonen

Als leerlingen problemen of een klacht hebben op het gebied van: zich niet veilig voelen, pesten, geweld, agressie, discriminatie, ongewenst gedrag van anderen of (seksuele) intimidatie, dan kunnen ze zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen, dhr. I. Bosse, i.bosse@cals.nl en mw. P. Troost, p.troost@cals.nl.

Zij geven advies en kunnen de leerlingen doorverwijzen de extra ondersteuning in school. Voor officiële klachten is er een klachtenregeling.