Financiële zaken

De overheid neemt de meeste kosten die de scholen maken voor haar rekening. Onder andere de personeelskosten, onderhouds- en energiekosten en ook de schoolboeken worden door de overheid betaald. Er zijn ook activiteiten en programma’s die we niet of maar gedeeltelijk kunnen bekostigen uit de bijdrage van de overheid. Voor dat niet bekostigde deel vragen we een bijdrage aan de ouders.

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving met betrekking tot deze bijdragen aangepast. De achtergrond van die aanpassing is dat elke leerling moet kunnen meedoen, niet alleen aan de lessen (vanzelfsprekend), maar ook aan alle extra programma’s en buitenschoolse activiteiten. Financiën mogen geen reden zijn om leerlingen hiervan uit te sluiten.

In de nieuwe wet worden vier soorten bijdragen genoemd: 

• Categorie 1: kosten die de school betaalt.
Alle lesmateriaal dat hoort bij het schooljaar, zoals boeken, werkboeken, tabellenboeken etc. 

• Categorie 2: kosten die de ouders betalen.
Persoonlijk lesmateriaal dat meerdere jaren meegaat, zoals atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, pennen e.d., sportkleding en praktijkkleding, maar ook de huur van kluisjes valt hieronder. 

• Categorie 3: Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen, inclusief licenties (bijvoorbeeld voor Outlook).

• Categorie 4: kosten voor extra activiteiten en programma’s. Dit zijn vrijwillige kosten.
Denk daarbij aan de internationale taalcertificaten, excursies, kampen, reizen en uitwisselingen.

Op de site van de overheid staan de categorieën verder toegelicht. Daarover lees je hier meer.

De hoogte van de vrijwillige bijdragen in categorie 4 is afhankelijk van de klas en het keuzepakket. Per leerjaar verschillen de kosten omdat ook de activiteiten die worden georganiseerd verschillend zijn. Ook de keuze van de leerling kan effect hebben op de hoogte van de kosten. De hoogtes van de bijdragen zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. In het bijdragenoverzicht kunt u terugvinden hoe de kosten verdeeld zijn. Wij streven ernaar de totale kosten zo laag mogelijk te houden.

De bijdragen van categorie 4 zijn vrijwillig, ouder(s) zijn derhalve niet verplicht deze kosten te betalen. De school is echter wel afhankelijk van deze bijdragen, omdat we voor deze niet-verplichte activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken van deze bijdragen bestaat het reële risico dat ze om financiële redenen niet meer kunnen worden aangeboden. Dit kan een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen.

Facturatie

We maken gebruik van digitale facturering. Je ontvangt de facturen voor bijdragen per e-mail. Na ontvangst van de factuur kun je kiezen uit verschillende betaalmethodes, voor sommige bedragen kun je kiezen voor betaling in termijnen. Heb je vragen met betrekking tot de facturatie? Stuur dan een mail naar debiteuren@cals.nl.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor categorie 2 en 3 geldt dat het Cals College een regeling heeft voor ouders die de kosten van deze activiteiten niet kunnen betalen. Ouders kunnen voor een tegemoetkoming een verzoek indienen bij de rector. Je kunt een verzoek mailen naar ijsselstein@cals.nl.

Ouders kunnen een tegemoetkoming in de studie- en reiskosten aanvragen bij de rijksoverheid. Kijk hiervoor op de site duo.nl

Garderobekluisjes

Ter bescherming van de eigendommen van jouw kind bevelen we de huur van een garderobekluisje zeer dringend aan. In zo’n kluisje passen bijvoorbeeld een bromfietshelm, schooltas en rekenmachine. De kosten hiervan bedragen €10 voor een heel schooljaar. Bij opzegging van de huur, dus wanneer jouw kind de school verlaat, controleren we de kluis. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling een kluissleutel voor het toegewezen schoolkluisje. Wanneer de sleutel onverhoopt kwijtraakt, kan bij de conciërge een nieuwe sleutel aangevraagd worden. De kosten hiervoor bedragen €10 en kunnen middels een digitale factuur worden betaald.

Wanneer een leerling de sleutel vergeten is, kan hij voor twee dagen een sleutel lenen. Hij moet dan wel zijn schoolpas inleveren en een formulier ondertekenen waarin hij belooft de sleutel op tijd terug te brengen. Wanneer de sleutel niet op tijd wordt ingeleverd, start de procedure zoals hierboven beschreven is bij het verlies van de sleutel. Zowel de geleende sleutel als het nieuwe slot moeten dan betaald worden. Aan het begin van het schooljaar ontvang je hiervoor een rekening. De directie behoudt zich het recht voor om, ter controle, de kluisjes te openen.

Verzekeringen

Het bestuur van het Cals College heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht tijdens verblijf op school en activiteiten in schoolverband. De verzekering vergoedt in principe alleen de kosten van behandeling van lichamelijk letsel, dus géén schade aan brillen en andere hulpmiddelen. Verder is dit een zogenaamde secundaire verzekering:

in eerste instantie dient de schade bij de eigen (ziektekosten-)verzekering geclaimd te worden. Denk eraan dat een ongeval binnen 24 uur gemeld dient te worden aan de schooladministratie.

Voor schadeclaims op grond van wettelijke aansprakelijkheid heeft het bestuur eveneens een verzekering afgesloten. Het betreft de wettelijke verplichting van het bestuur of een medewerker tot het vergoeden van schade indien:

  • het bestuur onrechtmatig handelt,
  • een medewerk(st)er onrechtmatig handelt.

Als een leerling onrechtmatig handelt en aan een andere leerling schade toebrengt, zonder dat de toezichthoudende docent dit redelijkerwijs heeft kunnen voorkomen, dan is de leerling doorgaans zelf aansprakelijk. Dit W.A.-risico dient door de ouders te worden verzekerd via een zogenaamde W.A.P.-verzekering.

Wij wijzen de ouders erop, dat het bestuur geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van leerlingen, ook niet tijdens werkweken en excursies.