Financiële zaken

De overheid neemt de meeste kosten die de scholen maken voor haar rekening. Onder andere de personeelskosten, onderhouds- en energiekosten en ook de schoolboeken worden door de overheid betaald.  Er zijn ook activiteiten en programma’s die we niet of maar gedeeltelijk kunnen bekostigen uit de bijdrage van de overheid. Voor dat niet bekostigde deel vragen we een bijdrage aan de ouders. De hoogte van de schoolkosten is afhankelijk van de klas en het keuzepakket. Per leerjaar verschillen de kosten omdat ook de activiteiten die worden georganiseerd verschillend zijn. Ook de keuze van de leerling kan effect hebben op de hoogte van de kosten. Alle bedragen zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. In het overzicht schoolkosten kunt u terugvinden hoe de kosten verdeeld zijn. Wij streven ernaar de totale kosten voor u zo laag mogelijk te houden. Schoolkosten zijn vrijwillig, ouder(s)/verzorger(s) zijn derhalve niet verplicht deze kosten te betalen. De school is echter wel afhankelijk van de ouderbijdragen, omdat we voor deze niet-verplichte activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken van ouderbijdragen bestaat het reële risico dat ze financiële redenen niet meer kunnen worden aangeboden. Dit zou een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen.

Nieuwe wet 

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. De achtergrond van die aanpassing is dat elke leerling moet kunnen meedoen, niet alleen aan de lessen (vanzelfsprekend), maar ook aan alle extra programma’s en buitenschoolse activiteiten. Financiën mogen geen reden zijn om leerlingen hiervan uit te sluiten.

In de nieuwe wet worden vier soorten schoolkosten genoemd: 

  • Categorie 1: kosten die de school betaalt.
    Alle lesmateriaal dat hoort bij het schooljaar, zoals boeken, werkboeken, tabellenboeken etc. 
  • Categorie 2: kosten die de ouders betalen.
    Persoonlijk lesmateriaal dat meerdere jaren meegaat, zoals atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, pennen e.d., sportkleding en praktijkkleding. 
  • Categorie 3: Scholen kunnen ouders vragen een laptop of tablet aan te schaffen.
  • Categorie 4: kosten voor extra activiteiten en programma’s.

Denk daarbij aan de internationale taalcertificaten, het tweetalig onderwijs, technasium, excursies, kampen, reizen en uitwisselingen.

Voor categorie 3 en 4 geldt dat het Cals College een regeling heeft voor ouders die de kosten van deze activiteiten niet kunnen betalen. Ouders kunnen voor een tegemoetkoming een verzoek indienen bij de rector. Uw verzoek kunt u mailen naar ijsselstein@cals.nl

Wat betekent dit voor u en uw kind op het Cals College?

Ouders kunnen een tegemoetkoming in de studie- en reiskosten aanvragen bij de rijksoverheid. Kijk hiervoor op de site duo.nl.

Dit schooljaar kunnen leerlingen met een U-pas (wonend in gemeente Utrecht, Stichtse Vecht, De Bilt en IJsselstein) weer gebruikmaken van school€xtra. Informatie voor ouders kunt u vinden op www.utrecht.nl/upas. Als u een beroep op de U-pas wilt doen, dan dient u een kopie van de U-pas van uw zoon/dochter bij de administratie van de school in te leveren

Garderobekluisjes

Ter bescherming van de eigendommen van uw kind bevelen we de huur van een garderobekluisje zeer dringend aan. In zo’n kluisje passen bijvoorbeeld een bromfietshelm, schooltas en rekenmachine. De kosten hiervan bedragen €10 voor een heel schooljaar. Bij opzegging van de huur, dus wanneer uw kind de school verlaat, controleren we de kluis. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling een kluissleutel voor het toegewezen schoolkluisje. Wanneer de sleutel onverhoopt kwijtraakt, kan bij de conciërge een nieuwe sleutel aangevraagd worden. De kosten hiervoor bedragen €10 en kunnen contant worden betaald.

Wanneer een leerling de sleutel vergeten is, kan hij voor twee dagen een sleutel lenen.

Wanneer de sleutel niet op tijd wordt ingeleverd, start de procedure zoals hierboven beschreven is bij het verlies van de sleutel. Zowel de geleende sleutel als het nieuwe slot moeten dan betaald worden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een rekening. De directie behoudt zich het recht voor om, ter controle, de kluisjes te openen.

Facturatie

We maken gebruik van digitale facturering. U ontvangt de facturen voor excursies, reizen, werkweken, ouderbijdrage en schoolbijdragen per e-mail. Na ontvangst van de factuur kunt u kiezen voor betaling met behulp van iDeal, éénmalige incasso, of in termijnen (vanaf een bepaald bedrag). Ook de overeenkomst met de school, waarin u aan kunt geven welke extra activiteiten (zoals excursies of een (buitenlandse) reis) u voor uw dochter/zoon kiest, ontvangt u digitaal.

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de facturatie kunt u een mail sturen naar debiteuren@cals.nl.

Verzekeringen

Het bestuur van het Cals College heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. De kosten daarvan zijn bij de ouderbijdrage inbegrepen. De verzekering is van kracht tijdens verblijf op school en activiteiten in schoolverband. De verzekering vergoedt in principe alleen de kosten van behandeling van lichamelijk letsel, dus géén schade aan brillen en andere hulpmiddelen. Verder is dit een zogenaamde secundaire verzekering:

in eerste instantie dient de schade bij de eigen (ziektekosten-)verzekering geclaimd te worden. Denkt u eraan dat een ongeval binnen 24 uur gemeld dient te worden aan de schooladministratie.

Voor schadeclaims op grond van wettelijke aansprakelijkheid heeft het bestuur eveneens een verzekering afgesloten. Het betreft de wettelijke verplichting van het bestuur of een medewerker tot het vergoeden van schade indien:

  • het bestuur onrechtmatig handelt;
  • een medewerk(st)er onrechtmatig handelt.

Als een leerling onrechtmatig handelt en aan een andere leerling schade toebrengt, zonder dat de toezichthoudende docent dit redelijkerwijs heeft kunnen voorkomen, dan is de leerling doorgaans zelf aansprakelijk. Dit W.A.-risico dient door de ouders te worden verzekerd via een zogenaamde W.A.P.-verzekering.

Wij wijzen de ouders erop, dat het bestuur geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van leerlingen, ook niet tijdens werkweken en excursies.

Sponsorbeleid

Het Cals College houdt zich aan het landelijk convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring (19 februari 2009). Het convenant bevat richtlijnen voor het sponsorbeleid en de wettelijke voorwaarden, waaraan scholen zich moeten houden. Volgens het convenant moet sponsoring onder meer verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Daarnaast mag sponsoring de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.

Liftpas

Wanneer een leerling een blessure heeft waardoor hij/zij niet de trap kan gebruiken is het, tegen een borg van € 5,00 mogelijk een liftpas te krijgen. De leerling kan met een brief van de ouders deze liftpas ophalen bij de conciërge. In de brief behoort te staan hoe lang de leerling de liftpas ongeveer nodig heeft. De leerling mag ter ondersteuning maximaal één leerling meenemen in de lift. Als de leerling dit niet opvolgt nemen we de pas in.