Ouderbetrokkenheid

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In IJsselstein is er een ouderraad,  waarin ouders met elkaar en de schoolleiding praten over zaken die voor de schoolgang van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Ouderraad

Ouders hebben op onze school een grote rol. Ouders zijn een belangrijk klankbord voor de schoolleiding en kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de vestiging IJsselstein. Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderraad, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks wordt actief geworven onder ouders, zodat ook nieuwe ouders instromen. Agendapunten worden door de leden ingebracht. U kunt denken aan de (verkeers)veiligheid, excursies, lesuitval, leerlingbegeleiding (volgsysteem), oudertevredenheid, onderwijsontwikkeling en het boekenfonds. Er worden thema-avonden gehouden met onderwerpen die ouders aanspreken. Ook hieraan kunt u actief bijdragen.

De medezeggenschapsraad en deelraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De centrale MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daarmee is de MR het hoogste democratische orgaan binnen de school. Naast de centrale MR hebben beide vestigingen een deelraad. In de deelraad vindt het overleg met de betreffende rector plaats.

Samenstelling van de deelraden 2020-2021

Deelraad Cals College IJsselstein  
PersoneelsgeledingOudergeledingLeerlinggeleding
dhr. A. Duijzermw. S. Soullié-de JongBlossom Michiels
dhr. R. Koole (secretaris)mw. I. Stilting
dhr. D. Struijk (voorzitter)
mw. A. Protzman
Deelraad Cals College Nieuwegein  
personeelsgeledingoudergeledingleerlinggeleding
dhr. W. de Bruin (secretaris)mw. Z. Chin a FoengAyman Baghdadi
mw. F. van Hemertdhr. W. OverbeekDenise van Nieuwkerk
mw. S. Kolenbrandermw. T. Sigterman-SchuldDewi van Onselen
dhr. P. Kroes
dhr. E. Verhoef
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)
MR
dhr. W. de Bruin (secretaris)
dhr. A. Duijzer
dhr. D. Struijk
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)
Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

Bestuurder
Gabriëlle Leijh

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR en/of deelraad, dan kunt u een mail sturen naar MRoudersCals@gmail.com