Medezeggenschapsraad

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In IJsselstein is er een ouderraad,  waarin ouders met elkaar en de schoolleiding praten over zaken die voor de schoolgang van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben op onze school een grote rol. Ouders zijn een belangrijk klankbord voor de schoolleiding en kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de vestiging IJsselstein. Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderraad, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks wordt actief geworven onder ouders, zodat ook nieuwe ouders instromen. Agendapunten worden door de leden ingebracht. U kunt denken aan de (verkeers)veiligheid, excursies, lesuitval, leerlingbegeleiding (volgsysteem), oudertevredenheid, onderwijsontwikkeling en het boekenfonds. Er worden thema-avonden gehouden met onderwerpen die ouders aanspreken. Ook hieraan kunt u actief bijdragen. Voor meer informatie over hoe u als ouder kunt bijdragen kunt u contact  opnemen met mw. F. Leemkuil- van Kleef, f.leemkuil@cals.nl.

De medezeggenschapsraad en deelraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad
in het bedrijfsleven. De centrale MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daarmee is de MR het hoogste democratische orgaan binnen
de school. Naast de centrale MR hebben beide vestigingen een deelraad. In de deelraad vindt het overleg met de betreffende rector plaats.

Samenstelling van de deelraden 2019-2020

 

Deelraad Cals College Nieuwegein

personeelsgeleding oudergeleding Leerling-geleding
dhr. W. de Bruin (secretaris) mevr. Z. Chin a Foeng Ayman Baghdadi
mevr. F. van Hemert dhr. W. Overbeek Denise van Nieuwkerk
mevr. S. Kolenbrander mevr. T. Sigterman-Schuld Dewi van Onselen
dhr. P. Kroes    
dhr. E. Verhoef    
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)    
 

Deelraad Cals College IJsselstein

personeelsgeleding oudergeleding Leerling-geleding
dhr. R. Koole (secretaris) mevr. S. Soullié-de Jong Blossom Michiels
mevr. A. Duijzer Marten Snel
dhr. D. Struijk (voorzitter)    
mw. A. Protzman    

MR

 
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)

dhr. W. de Bruin (secretaris)

dhr. A. Duijzer

dhr. D. Struijk

Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

   

Bestuurder
Gabriëlle Leijh

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wilt u contact opnemen met de MR en/of deelraad, dan kunt u een mail sturen naar MRoudersCals@gmail.com