Ouderbetrokkenheid

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad en in IJsselstein is er een ouderraad,  waarin ouders met elkaar en de schoolleiding praten over zaken die voor de schoolgang van belang zijn.

De medezeggenschapsraad en deelraad

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De positie van de MR is vergelijkbaar met die van een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De centrale MR overlegt met het bestuur en heeft instemmings- of adviesrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen. Daarmee is de MR het hoogste democratische orgaan binnen de school. Naast de centrale MR hebben beide vestigingen een deelraad. In de deelraad vindt het overleg met de betreffende rector plaats.

Samenstelling van de deelraden 2022-2023

Deelraad Cals College IJsselstein
PersoneelsgeledingOudergeledingLeerlinggeleding
dhr. R. Ausmamw. M. Kints
dhr. R. Koole mw. I. Stilting
dhr. D. Struijk (voorzitter)
mw. A. Protzman (secretaris)
Deelraad Cals College Nieuwegein
personeelsgeledingoudergeledingleerlinggeleding
mevr. K. van Houdtdhr. B. KarakayaLaura Consentino
mw. F. van Hemertdhr. W. OverbeekSven Klein Gunnewiek
mw. S. Kolenbranderdhr. G. RunneboomYara Ourabi Al Beirouti
dhr. P. Kroes (secretaris)
dhr. E. Verhoef
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)
MR
dhr. R. Koole (secretaris)
mevr. S. Kolenbrander
dhr. D. Struijk (voorzitter)
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)
Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

Bestuurder
Gabriëlle Leijh

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wil je contact opnemen met de MR en/of deelraad? Stuur dan een mail naar MRoudersCals@gmail.com.

Ouderraad

Ouders hebben op onze school een grote rol. Ouders zijn een belangrijk klankbord voor de schoolleiding en kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de vestiging IJsselstein. Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderraad, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks wordt actief geworven onder ouders, zodat ook nieuwe ouders instromen. Agendapunten worden door de leden ingebracht. Denk hierbij aan de (verkeers)veiligheid, excursies, lesuitval, leerlingbegeleiding (volgsysteem), oudertevredenheid, onderwijsontwikkeling en het boekenfonds. Er worden thema-avonden gehouden met onderwerpen die ouders aanspreken. Je kunt hier actief aan bijdragen als lid van de ouderraad.