Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben op onze school een grote rol. Ouders zijn een belangrijk klankbord voor de schoolleiding en kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren. De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen van de vestiging IJsselstein. Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderraad, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de  medezeggenschapsraad (MR).

De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks wordt actief geworven onder ouders, zodat ook nieuwe ouders instromen. Agendapunten worden door de leden ingebracht. U kunt denken aan de (verkeers)veiligheid, excursies, lesuitval, leerlingbegeleiding (volgsysteem), oudertevredenheid, onderwijsontwikkeling en het boekenfonds.

Er worden thema-avonden gehouden met onderwerpen die ouders aanspreken. Ook hieraan kunt u actief bijdragen. Voor meer informatie over hoe u als ouder kunt bijdragen kunt u contact opnemen met mw. F. Leemkuil- van Kleef, f.leemkuil@cals.nl.