Aanwezigheid

Het Cals College let scherp op verzuim. Op die manier willen we voorkomen dat kinderen leerachterstanden oplopen of vroegtijdig met hun opleiding stoppen. De controle helpt ons ook om vast te stellen of iedereen veilig van huis naar school is gekomen.

Hieronder vindt u een samenvatting van wat u moet doen bij verzuim van uw kind.
 OuderLeerling
Ziekte’s Morgens voor 8.30 uur doorbellen of een mail sturen naar verzuim.ijss@cals.nl
Ziekte tijdens schooldagSchool neemt contact op met ouder om te bespreken wat te doen. Is er iemand om thuis op te vangen of wordt het kind bijvoorbeeld opgehaald?
Weer beterGeef een betermeldingsbrief mee op de 1e dag dat de leerling weer naar school gaat. Hierin staan de eerste verzuimdag en de dag en datum van de terugkomst.De leerling levert de eerste les na ziekte de betermeldingsbrief in bij de verzuimcoördinator of conciërge. Ouders mogen ook via mail beter melden.
Doktersbezoek ed.Plan bezoek aan huisarts, tandarts enzovoort zoveel mogelijk vóór of na de lessen. Mist een leerling door een afspraak toch een les, lever dan het verzoek daartoe schriftelijk twee dagen van tevoren in, meld het telefonisch ’s morgens of stuur een mail naar verzuim.ijss@cals.nl. Leerlingen spreken dergelijke bezoeken zoveel mogelijk af buiten lestijden. Leerlingen leveren verlofbriefje in.
VerlofVraag geoorloofd lesverzuim
(zoals 25-jarig huwelijk ouders, begrafenis grootouder) door middel van een blauwe kaart via de verzuimcoördinator aan of stuur een mail naar verzuim.ijss@cals.nl. We vragen hierbij een uitnodigingskaart van de gelegenheid (bruiloft, begrafenis oid) mee te sturen.

Buitengewoon verlof vraagt u vooraf schriftelijk bij de rector aan.
Te laatMelden bij de conciërge. Je krijgt daar een 'te laat-briefje' waarmee je wordt toegelaten in de les.

Bij de tweede keer moet je de volgende dag een half uur inhalen. Dit half uur is vóór de lessen of na afloop ervan, dus niet tijdens tussenuren.

Is een leerling te laat met een goede reden, dan levert hij een volledig ingevulde en ondertekende blauwe kaart in.

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator op het Cals College IJsselstein is mw. I. van den Berg. Zij controleert samen met de conciërges en de mentoren actief de aanwezigheid van leerlingen. Zij neemt contact op met thuis als afwezigheid van een leerling bij ons op school niet bekend is.

Langdurig ziek

Is uw kind langdurig ziek? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de studiebegeleider. Hij of zij zal overleggen met de teamleider/schoolleider over wat de leerling aankan, wat een realistisch doel is voor het lopende schooljaar en hoe de school uw kind en u daarbij kan helpen.

Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling zonder reden of zonder toestemming niet bij de lessen aanwezig is, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Hieronder verstaan we naast spijbelen ook te laat komen aan het begin van de dag, tussentijds te laat komen in de les en het zonder toestemming van de school opnemen van verlof.

Leerplicht

Als school horen wij volgens de leerplichtwet de afwezigheid van leerlingen goed bij te houden en zijn we verplicht om melding te maken bij de leerplichtambtenaar.

Als een leerling op drie achtereenvolgende dagen afwezig is of gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan een achtste van de lestijd verzuimt, moeten dit bij de leerplichtambtenaar worden gemeld.

De leerplichtambtenaar biedt hulp aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen bij zorgwekkend schoolverzuim. Het uitgangspunt is preventie, maar de leerplichtambtenaar heeft ook de mogelijkheid om bij ongeoorloofd schoolverzuim een proces-verbaal op te maken. Ouders zijn samen met hun kinderen verantwoordelijk voor het schoolbezoek.

De leerplichtambtenaar is regelmatig op school aanwezig en voert ook preventieve gesprekken met de leerling.

Extra vakantie

Plan uw vakanties in de schoolvakanties van uw kind. Extra verlof mogen wij namelijk niet geven, behalve in bijzondere gevallen. In die gevallen schrijft u de rector een brief met het verzoek uw kind extra vrije dagen te geven. Het moet duidelijk zijn dat er sprake is van overmacht en u voegt een werkgeversverklaring toe aan de brief. Kijkt u goed wat de uitzonderingsregels zijn voor u een verzoek doet.

Vakantie buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk vanwege het beroep van (een van) de ouders, zoals in de agrarische sector of in de horeca. In dat geval mag de rector eenmaal per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, uw kind(eren) vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden. Dit mag nooit in de eerste twee weken van het schooljaar. Een roosterprobleem van de werkgever is geen reden om extra vakantie toe te staan.

Kunt u vanwege ziekte niet op tijd terug zijn na de vakantie, dan is het belangrijk een doktersverklaring uit het buitenland mee te nemen. In de verklaring moeten de duur, aard en ernst van de ziekte staan.

Afmelding van leerlingen

Gaat uw kind van het Cals College af, meld uw kind dan schriftelijk vóór 1 juli af bij de schoolleiding. Anders beschouwen wij de leerling als ingeschreven voor het volgend schooljaar.