Extra ondersteuning

Zorgadviesteam (ZAT)

Onze school werkt met een Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog en een medewerker van het Jeugdteam IJsselstein en – op afroep – medewerkers van wijkteams uit de omliggende gemeenten, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar of wijkagent. In dit team worden leerlingen besproken waarover de school zich zorgen maakt. Het team geeft advies aan ouders, studiebegeleider en leerlingcoördinator.

Dit kan resulteren in het starten van extra ondersteuning op school of in verwijzing naar een externe instantie. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Studiebegeleiders, leerlingbegeleiders, teamleiders, schoolleiders en ouders kunnen gebruikmaken van het SMW als ze vragen of zorgen hebben over een leerling, die niet zozeer op het schoolse, als wel op het privévlak liggen, maar die de ontwikkeling op school wel beïnvloeden.

School en ouders staan samen voor de opvoeding van de leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk kan een brug zijn tussen school en thuis. De hulp kan bestaan uit een gesprek, ondersteuning aan leerling en/of ouders of het begeleiden naar een andere passende vorm van hulpverlening.

Op onze school is mw. S. Ledel de schoolmaatschappelijk werker. Voor een afspraak kunnen studiebegeleiders leerlingen aanmelden bij de zorgcoördinator, mw. P. Bakker. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de zorgcoördinator via p.bakker@cals.nl.

Jeugdgezondheidszorg GGD-regio Utrecht

Elk kind groeit flink tijdens de middelbare schooltijd. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD wil graag samen met de leerkrachten dit groeiproces, de gezondheid en de ontwikkeling van onze leerlingen begeleiden. Als uw kind in klas 2 van het voortgezet onderwijs zit, krijgt hij/zij een schriftelijke uitnodiging van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de GGD voor een onderzoek. Daar wordt gekeken naar de groei van uw kind en worden de psychologische aspecten van de ontwikkeling besproken. Ook kan de arts zo nodig het gezichtsvermogen of het gehoor testen.

In klas 4 worden leerlingen uitgenodigd een digitale vragenlijst van de GGD in te vullen op school. De leerling krijgt direct digitale feedback. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan een leerling ook een oproep krijgen van de GGD voor een gesprek met de verpleegkundige op school. Als u zelf vragen heeft over de gezondheid of ontwikkeling van uw zoon of dochter (ook als ze niet in de tweede klas zitten), kunt u contact opnemen met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

  1. Hoofdkantoor: GGD regio Utrecht,
    De Dreef 5, postbus 51, 3700 AB Zeist,
    tel. 030-6086086, www.ggdru.nl
  2. Jeugdarts: Mw. A. van der Worp
  3. Jeugdverpleegkundige: Mw. G. van Vugt
  4. Administratief medewerkster: Mw. T. Kragten

Spreekuur jeugdarts

Wanneer een leerling door ziekte veel moet missen van school, loopt hij de kans achterop te raken en geen diploma te halen. We willen dit graag voorkomen. Daarom houdt de jeugdarts twee keer per maand een preventief spreekuur op school. Als een leerling onlangs of regelmatig ziek is geweest kan school een leerling verwijzen naar dit spreekuur. Ouders worden vooraf ingelicht door de zorgcoördinator. Een leerling kan zelf ook vragen om een vertrouwelijk gesprek met de jeugdarts. De jeugdarts zal met de leerling in gesprek gaan over het ziekteverzuim en maakt een probleemanalyse. De jeugdarts kan adviseren over de gezondheidsproblemen of de leerling doorverwijzen naar andere hulpverleners. Hiertoe wordt dan een vervolgafspraak samen met de ouders gemaakt. De jeugdarts heeft geen controlerende rol en heeft een beroepsgeheim. Inhoudelijke informatie over leerlingen wordt alleen met toestemming van de leerling/ouders gedeeld met school.

Ouders worden altijd dezelfde dag door de jeugdarts op de hoogte gesteld dat een gesprek heeft plaatsgevonden. De GGD/JGZ volgt de wettelijke richtlijnen over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Vertrouwenspersonen

Als leerlingen problemen of een klacht hebben die gaan over zich niet veilig voelen, pesten, geweld, agressie en intimidatie, dan kunnen ze zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen, dhr. I. Bosse, i.bosse@cals.nl en mw. P. Troost, p.troost@cals.nl. Zij geven advies en kunnen de leerlingen doorverwijzen naar één van onze leerlingbegeleiders. Voor officiële klachten is er een klachtenregeling.