Ondersteuning

Wij zien onze school als een plek waar jongeren volwassen worden. Daarbij zetten wij elke leerling in zijn kracht om zich optimaal te ontwikkelen. Geen leerling kan dit helemaal alleen. Om onze leerlingen hierbij te helpen is er basisondersteuning voor iedereen en extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Ons uitgangsprincipe bij de ondersteuning is van ‘geleid via begeleid naar zelfstandig’.

Basisondersteuning voor iedereen

Basisondersteuning bestaat uit pedagogische en didactische ondersteuning die de vakdocenten geven. In de studiebegeleidingslessen besteden we naast het welbevinden van de leerling (in zijn groep) veel aandacht aan het leerproces (leren leren, plannen en organiseren). De studiebegeleider is de spil in deze begeleiding en is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast ondersteunen de studiebegeleider en de coördinator loopbaanoriëntatie de leerlingen bij het maken van keuzes.

Extra ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

Voor leerlingen die leerproblemen hebben of bij wie het gedragsmatig niet vanzelf gaat, bieden wij extra ondersteuning aan. Om de juiste ondersteuning te kunnen bepalen, stelt de studiebegeleider (in overleg met de ouders) een zorgaanvraag op, die naar de zorgcoördinator gaat. Zij stelt in overleg met het Intern Ondersteunings Team een plan op dat na een afgesproken periode geëvalueerd wordt. We bieden ondersteuning op het gebied van het wegwerken van leerachterstanden, NT2, dyslexie, dyscalculie, versterken van sociale vaardigheden, verminderen van faalangst, andere sociaal emotionele problematiek, de ontwikkeling van de executieve functies en begeleiding bij taalontwikkelingsstoornissen bij dove of slechthorende leerlingen. Dit is maatwerk. Extra ondersteuning kan gedurende een periode intensief zijn. We werken er in die periode naartoe dat de leerling weer goed kan functioneren met alleen basisondersteuning. Heb je hier vragen over? Dan kun je terecht bij de studiebegeleider van jouw kind.