Extra ondersteuning

Zorgadviesteam (ZAT)

Onze school werkt met een Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog en een medewerker van het Jeugdteam IJsselstein en – op afroep – medewerkers van wijkteams uit de omliggende gemeenten, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar of wijkagent. In dit team worden leerlingen besproken waarover de school zich zorgen maakt. Het team geeft advies aan ouders, studiebegeleider en leerlingcoördinator.

Dit kan resulteren in het starten van extra ondersteuning op school of in verwijzing naar een externe instantie. Dit doen we altijd in overleg met de ouders.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Studiebegeleiders, leerlingbegeleiders, teamleiders, schoolleiders en ouders kunnen gebruikmaken van het SMW als ze vragen of zorgen hebben over een leerling, die niet zozeer op het schoolse, als wel op het privévlak liggen, maar die de ontwikkeling op school wel beïnvloeden.

School en ouders staan samen voor de opvoeding van de leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk kan een brug zijn tussen school en thuis. De hulp kan bestaan uit een gesprek, ondersteuning aan leerling en/of ouders of het begeleiden naar een andere passende vorm van hulpverlening.

Op onze school is mw. S. Ledel de schoolmaatschappelijk werker. Voor een afspraak kunnen studiebegeleiders leerlingen aanmelden bij de zorgcoördinator, mw. P. van Stijn. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de zorgcoördinator via p.van.stijn@cals.nl.