Extra ondersteuning

Zorgadviesteam (ZAT)

Onze school werkt met een Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog en een medewerker van het Jeugdteam IJsselstein en – op afroep – medewerkers van wijkteams uit de omliggende gemeenten, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar of wijkagent. In dit team worden leerlingen besproken waarover de school zich zorgen maakt. Het team geeft advies aan ouders, studiebegeleider en leerlingcoördinator.

Dit kan resulteren in het starten van extra ondersteuning op school of in verwijzing naar een externe instantie. Dit doen we altijd in overleg met de ouders.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Studiebegeleiders, leerlingbegeleiders, teamleiders, schoolleiders en ouders kunnen gebruikmaken van het SMW als ze vragen of zorgen hebben over een leerling, die niet zozeer op het schoolse, als wel op het privévlak liggen, maar die de ontwikkeling op school wel beïnvloeden.

School en ouders staan samen voor de opvoeding van de leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk kan een brug zijn tussen school en thuis. De hulp kan bestaan uit een gesprek, ondersteuning aan leerling en/of ouders of het begeleiden naar een andere passende vorm van hulpverlening.

Op onze school is mw. S. Ledel de schoolmaatschappelijk werker. Voor een afspraak kunnen studiebegeleiders leerlingen aanmelden bij de zorgcoördinator, mw. P. van Stijn. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met de zorgcoördinator via p.van.stijn@cals.nl.

Jeugdgezondheidszorg GGD-regio Utrecht

De GGD op het voortgezet onderwijs
Aan elke school in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht is een jeugdgezondheidszorgteam (JGZ) van GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en jeugdverpleegkundige. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond en veilig opgroeien.

Gezondheidsonderzoeken op school
In de onderbouw en bovenbouw (klas 1 van basis en kader en klas 2 en 4 van mavo, havo, atheneum) nodigen we jongeren uit voor een gezondheidsonderzoek met als motto ‘Gezond leven? Check het even!’. Het onderzoek is bedoeld om jongeren stil te laten staan bij hun gezondheid en hun leven, op school, thuis en in hun vrije tijd en ze uit te nodigen om vragen en twijfels die er wellicht zijn te stellen. Indien nodig kunnen we ondersteunen met informatie en advies of verwijzen naar hulp.

Ouder(s) ontvangen in het jaar dat hun kind wordt uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek een brief met informatie over het onderzoek. Meer informatie.

Voor vragen over gezondheid
Voor deze onderzoeken zijn wij als jeugdgezondheidszorgteam regelmatig aanwezig op school. Loop gerust bij ons binnen of zoek contact als je vragen hebt.

De jeugdverpleegkundige kan goed met je meedenken als je vragen hebt over bijvoorbeeld uiterlijk, gezondheid, hoe het thuis gaat, vrienden, school, gepest worden, ongelukkig zijn, ongewenste intimiteiten, alcohol, verliefdheid, drugs, enzovoort.  

De jeugdarts kan je ook helpen bij zulke vragen, maar ook bij vragen over je groei, puberteitsontwikkeling, ogen en oren, of als je iets wilt weten over ADHD, autisme of over bijvoorbeeld angstige of depressieve gevoelens.

Ziekteverzuim en ZAT
De jeugdarts werkt intensief samen met school, ouders en jongeren op het gebied van ziekteverzuim. Iedereen is wel eens ziek. Dat kan natuurlijk gebeuren. Problematisch wordt het als een jongere langdurig of vaak ziek is. De kans op leerachterstanden, afglijden naar een lager onderwijsniveau of voortijdig schoolverlaten is dan groter. Bij langdurig of regelmatig verzuim werken school, leerplicht en de jeugdarts samen met de jongere en ouders aan een snelle terugkeer naar school. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld, hierbij wordt gekeken wat nodig is om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het onderwijs.

Het vroegtijdig reageren op ziekteverzuim is van groot belang. Hoe korter het verzuim, hoe kleiner de leerachterstand en hoe soepeler de terugkeer naar school kan verlopen. Het tijdig inzetten van ondersteuning voorkomt inzet van zwaardere hulp in de toekomst.

De jeugdarts wordt verder betrokken bij problemen in ontwikkeling, gedrag, groei, psychosociaal en problemen bij het zien en horen en neemt deel/kan deelnemen aan het ZAT (zorg-advies team).

Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten de onderzoeken is de GGD regio Utrecht het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over gezond opgroeien.

  • Service Center JGZ 033 – 460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl. Voor vragen over ontwikkeling en gezondheid of contact met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de school.
  • JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid voor jongeren, o.a. met chat-mogelijkheid.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar en voor de start van de gezondheidsonderzoeken volgt via een nieuwsbrief van de GGD aanvullende informatie over de onderzoeken. Tevens worden in die nieuwsbrief de contactgegevens van de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige die aan school verbonden zijn, vermeld.

Spreekuur jeugdarts

Wanneer een leerling door ziekte veel moet missen van school, loopt hij de kans achterop te raken en geen diploma te halen. We willen dit graag voorkomen. Daarom houdt de jeugdarts twee keer per maand een preventief spreekuur op school. Als een leerling onlangs of regelmatig ziek is geweest kan school een leerling verwijzen naar dit spreekuur. Ouders worden vooraf ingelicht door de zorgcoördinator. Een leerling kan zelf ook vragen om een vertrouwelijk gesprek met de jeugdarts. De jeugdarts zal met de leerling in gesprek gaan over het ziekteverzuim en maakt een probleemanalyse. De jeugdarts kan adviseren over de gezondheidsproblemen of de leerling doorverwijzen naar andere hulpverleners. Hiertoe wordt dan een vervolgafspraak samen met de ouders gemaakt. De jeugdarts heeft geen controlerende rol en heeft een beroepsgeheim. Inhoudelijke informatie over leerlingen wordt alleen met toestemming van de leerling/ouders gedeeld met school.

Ouders worden altijd dezelfde dag door de jeugdarts op de hoogte gesteld dat een gesprek heeft plaatsgevonden. De GGD/JGZ volgt de wettelijke richtlijnen over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Vertrouwenspersonen

Als leerlingen problemen of een klacht hebben die gaan over zich niet veilig voelen, pesten, geweld, agressie en intimidatie, dan kunnen ze zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen, dhr. I. Bosse, i.bosse@cals.nl en mw. P. Troost, p.troost@cals.nl. Zij geven advies en kunnen de leerlingen doorverwijzen naar één van onze leerlingbegeleiders. Voor officiële klachten is er een klachtenregeling.